Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
Nica Home Projects - Interieurarchitect Ninove

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van Nica Home Projects, leveringen van goederen en voorts op alle overige overeenkomsten gesloten met Nica Home Projects, tenzij het anders vermeld is of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de klant en behoudens andersluidend en welomschreven schriftelijk beding, doet de klant afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Offertes en opdrachtbevestigingen

Onze offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat Nica Home Projects de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen. De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 30 dagen.

Een verstrekte opdracht waarbij de diensten en activiteiten van Nica Home Projects staan omschreven, wordt door Nica Home Projects schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Nica Home Projects zijn bevestigd.

Indien er geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, en de opdrachtgever desondanks mee instemt dat Nica Home Projects aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offertes te hebben verstrekt.

Artikel 3 - Uitvoering van de opdracht

De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder Nica Home Projects daarover eerst in te lichten. Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Nica Home Projects niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen. Voor zover mogelijk zal Nica Home Projects de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Het vermelden van leveringstermijnen houdt van onzentwege geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van een schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.

Artikel 4 - Afwijkingen van ontwerp

Kleine afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp, in het model, de maten en de kleur worden als normaal beschouwd en als door overmacht veroorzaakt. Tekeningen / 3D beelden zijn niet bindend en de uiteindelijke realisaties kunnen hiervan afwijken.

Artikel 5 – Facturatie, klachten en betaling

Er wordt gefactureerd volgens vordering van de verschillende fases van de opdracht. Op straffe van nietigheid dient elke klacht met betrekking tot de factuur of de gefactureerde goederen of diensten binnen de 8 dagen te geschieden per aangetekend schrijven. Elke factuur die niet binnen de acht dagen werd geprotesteerd wordt geacht door de klant te zijn aanvaard.

Onze facturen zijn betaalbaar op onze zetel, netto, zonder disconto. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opbrengen gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met 3%. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75,00 euro.

Door niet betaling van één enkele factuur zal bovendien de betaling van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs vóór hun vervaldatum.

Artikel 6 - Eigendoms- en auteursrechten

Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, ramingen, rapporten, foto’s en andere documenten die Nica Home Projects bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever of aan derden.2

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Nica Home Projects, of een deel ervan, te kopiëren of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Nica Home Projects. Onrechtmatig gebruik van foto’s, 3D beelden en realisaties op sociale media – eigendom van Nica Home projects – is verboden.

Plannen en tekeningen blijven steeds eigendom van Nica Home Projects en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden door derden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Nica Home Projects voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomend geval zelfstandig te worden aangesproken.

Nica Home Projects is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

Artikel 9 - Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Nica Home Projects kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen en personeelsproblemen in bedrijven waarmee Nica Home Projects overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, gezondheidscrisis en het geval dat Nica Home Projects geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren uit te voeren.

Artikel 10 - Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Nica Home Projects omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Nica Home Projects gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt over de nakoming van diens verplichtingen. De opdrachtgever kan de opdracht na aanvang ervan beëindigen onder de voorwaarde dat hij Nica Home Projects vergoedt voor alle uitgaven, geleverde prestaties en alles wat deze bij de opdracht had kunnen winnen overeenkomstig art. 1794 B.W.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De beslechting van alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst of betrekking hebbende op de betaling der facturen, wordt beheerst door het Belgisch recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel.